10. 2.2012

Okupace a znárodnění

Druhá světová válka zna­menala pro firmu Havlíčkovy mlýny Hlučín, Havlíček a Hradský rozsáhlé majetkové a správní změny. Nacistická sprá­va Hlučínska připojeného k Německé říši povolila 10.5. 1939 se zpětnou platností k 1.1. 1939 v Hlučíně vznik firmy Hultschiner Miihlenwerke Jo­sef Scholz, Kommandilgesells-chaft (K.G.) in Hultschin. Komplementářem firmy byl obchodník Josef Scholz s vkla­dem 50 000 RM, jinak společ­nost neměla majetek a prona­jala si veřejnou obchodní spo­lečnost Havlíčkovy mlýny Hlu­čín, Havlíček a Hradský jako komanditistu za roční nájem­né ve výši 50 000 RM. Název komanditní společnosti byl poněmčen na Havlíček Müh-len Hultschin, Havlíček a Hradský. Zápis komanditní společnosti Josefa Scholze do firemního rejstříku úředního soudu v Hlučíně byl proveden 22.8. 1939 pod zn. 6 A R 24/39.

Po skončeni války byl Josef Scholz odsunut v r. 1946 do Německa a jeho komanditní společnost Hultschiner Miih­lenwerke Josef Scholz zanik­la. Z firemního rejstříku Li­dového soudu civilního v Os­travě byla tato firma pro zánik. vymazána teprve 2. července 1955.

Ihned po osvobození, tedy 30. dubna 1945, veřejná ob­chodní společnost Havlíčko­vy mlýny obnovila znovu pro­voz mlynářské živnosti na svůj účet. Zásadní změnu ve vývo­ji firmy pak přinesl komunis­tický převrat. Na základě roz­hodnutí ministerstva výživy ČSR č.j. 41556-V/1948 z 1. března 1948 byla do firmy Havlíčkovy mlýny zavedena národní správa a jejím správ­cem se stal podnik Českoslo­venské mlýny, národní pod­nik Praha. Dle dalších vyhlá­šek téhož ministerstva č. 1476 z 3.7. 1948 a č. 2129 z 11.8.1948 byla majelková podsta­ta uvedené firmy znárodně­na a začleněna clo Slezských mlýnů, n.p. Opava. Výměrem ministerstva výživy č.j. 7545/50-III-2b z 30.1.1950byl určen rozsah znárodnění majetko­vé podstaty. výměrem potra­vinářského průmyslu č.j. 242-24.0437/51 ze dne 22.3. 1951 byla při firmě Havlíčkovy mlý­ny zrušena národní správa a národní správce Českoslo­venské mlýny Praha odvolán.

Dne 20.6. 1955 pro zánik zmoci úřední byl proveden sice výmaz této firmy z podniko­vého rejstříku, ale společníci Havlíček a Hradský se proti tomuto rozhodnutí odvolali. Výmaz firmy Havlíčkovy mlý­ny byl proto 8.10. 1955 v pod­nikovém rejstříku Lidového soudu civilního v Ostravě zru­šen.

PhDr. Josef Gebauer

Okupace a znárodnění

Created in ARSYline.cz

Upozornění
Zavřít