OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zde naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů.

KDO ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE? 

Společnost Mlýn vodníka Slámy s.r.o. (IČ: 25908154, DIČ: CZ25908154, sídlo: U Řeky 600 720 00 Ostrava-Hrabová, zapsaná v obchodním rejstříku u KS Ostrava, spisová značka C25195 ve smlyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jako provozovatel webových stránek www.uslamy.cz a poskytování svých podnikatelských služeb. Cílem společnosti je zajištění ochrany osobních údajů a za tímto účelem pečlivě dodržujeme platné zákony pro ochranu osobních údajů. Za účelem provozování podnikatelské činnosti společnost zpracovává, shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje pouze pro účel poskytování služeb a výkon podnikatelské činnosti.

JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky ubytování či rezervace termínu pro akci, či přihlášením se k odběru obsahových newsletterů).

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

Pro přihlášení do zasílání newsletterů a novinek zpracováváme údaje:

 • Email

Pro vyplnění webového formuláře a využívání služeb zpracováváme údaje:

 • E-mail
 • Jméno a příjmení
 • Kontaktní nebo doručovací adresa (pouze pro účely dodání objednávky poukazů apod.)
 • Telefonní číslo (pro možnost kontaktování k domluvení plnění služby)
 • Případně další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (v kontaktním formuláři v poli poznámka)
 • Informace o držení průkazu ZTP nebo ZTP/P pro využití slevy na některé služby
 • Informace o počtu dospělých a počtu dětí pro účely ubytování

Pro záznamy z akcí a k marketingovému využití zpracováváme údaje:

 • Fotografie a videa pořízené pouze na veřejných akcí.
 • Na některých našich veřejných akcích jako je např. neckyáda, jarmarky, divadla aj., pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznamy. Fotografie a video záznamy používáme v našich propagačních materiálech, především na webu a našich plakátech pro další akce. Tyto materiály využíváme výhradně jen k našim účelům a nikdy u nich nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě předem uděleného souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět v den konání akce přímo danému fotografovi či kameramanovi.

Pro přihlášku člena do jezdeckého klubu:

 • Jméno a příjmení
 • Bydliště
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Telefonní číslo
 • E-mail
 • Zaměstnání (škola)
 • Zdravotní pojišťovna

Pro další důvody využití našich služeb zpracováváme údaje:

 • Adresu sídla firmy a IČ, DIČ v případě fakturace na firmu
 • Ubytovací formulář při ubytování v areálu (jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, u cizinců dále pak jméno, příjmení, datum narození, pobyto od – do, státní občanství, číslo cestovního dokladu, trvalé bydliště v cizině, číslo víza, pokud je uděleno a účel pobyt v ČR.
 • Formulář k zapůjčení venkovních a sportovních aktivit (jméno, příjmení, číslo OP)

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je, abychom Vám mohli  poskytovat naše služby a produkty, o které jste projevili zájem, abychom mohli vás kontaktovat za účelem marketingových aktivit, včetně přihlášení do odběru newsletteru a našich novinek.

 KDO BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM ÚDAJŮM?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a ochrana dat je naší prioritou. Pečlivě si vybíráme partnery pro spolupráci a všichni jsou vázáni mlčenlivostí a nesmějí poskytnout údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým mají data zpřístupněné.

Třetími strany pro zpracování a využívání jsou:

 • osoby, které pro nás pracují k zajištění služeb v areálu
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz ubytovacího systému a provozu či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
 • osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují
 • osoby, které pro nás zajišťují účetnictví
 • poskytovatelé přepravních služeb, které Vám doručují Vaše objednávky
 • orgány státní správy, kterým dle stanovených podmínek jsme povinni předat Vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům veřejné správy.

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy a uplatňován nároků z těchto smluvních vztahů, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Mlýn vodníka Slámy s.r.o. povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT, I BEZ VAŠEHO SOUHLASU?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).
 • Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Děláme vše pro to, abychom zpracovávané osobní údaje chránili před neoprávněným přístupem, neautorizovanými změnami nebo odstraněním uložených osobních údajů. Využíváme přiměřené prostředky zabezpečení údajů, zejména prostředky chránící před poškozujícím softwarem. Ke zpracovávaným osobním údajům má přístup pouze oprávněný personál, který byl proškolen v oblasti osobních dat a zabezpečení informačního systému, a zavázal se k zachování diskrétnosti.
 Všechny webové formuláře, které slouží k vypisování soukromých informací, jsou umístěny v bezpečném prostoru webové stránky. Spojení s nimi je uskutečňováno pomocí zvláštního certifikátu, v důsledku toho jsou všechna osobní data šifrována, a i v případě zachycení přenosu, není možné, aby se osobní data dostala k neoprávněným osobám.

Veškeré osobní údaje, které nám tak poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. V této souvislosti Vás ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

JAK MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODVOLAT?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: uslamy@uslamy.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

MUSÍTE NÁM POSKYTNOUT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno konkrétní službu využívat).

Zpracování  Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom  byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám znemožňuje  Vám poskytovat naše služby a tyto neustále zlepšovat. Pokud nám Váš souhlas  neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby  již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci  poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší  povinností naše služby využívat. 


JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • právo opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email společnosti uvedený v kontaktech
 • dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazů na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktních informací dostupných ZDE či elektronickou poštou na adresu uslamy@uslamy.cz nebo písemně na naši doručovací adresu: Mlýn vodníka Slámy, K Mlýnu 1, 747 92 Háj ve  Slezsku-Lhota.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.


 Tato verze Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů je platná od 25.5. 2018

Created in ARSYline.cz

Upozornění
Zavřít