Provozní řád

Dokončením procesu rezervace souhlasí zákazník s plněním níže uvedeného Provozního řádu.

Provozní řád ubytování Mlýn vodníka Slámy

 

 

Provozní řád upravuje bližší podmínky pobytu v budovách areálu Mlýn vodníka Slámy a stanovuje práva a povinnosti ubytovaného a ubytovatele (dále jen hosta a ubytovacího zařízení ). Provozní řád je závazný pro ubytované hosty a všechny zaměstnance areálu. Je k dispozici na pokojích a recepci.


I.

1.1. Při příchodu do ubytovacího zařízení se host ohlásí na recepci, prokáže se průkazem totožnosti a pověřený personál hosta zaeviduje pro případné využití kontrolních úřadů. Ubytovací smlouva je uzavřena na základě předchozí domluvy a zavazuje obě strany ke splnění dohodnutých podmínek. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou místo a doba, na kterou se ubytování poskytuje, typ pobytu a cena za pobyt. K jejím změnám a doplněním může dojít pouze se souhlasem obou smluvních stran.

1.2. Host zaplatí cenu za ubytování a služby s ním spojené předem, tj. před předáním pokoje k přechodnému ubytování, s výjimkou ubytování, které je sjednáno v rámci jiné zvláštní smlouvy, nebo po skončení pobytu.

1.3. Po vyřízení přijímacích formalit vydá zaměstnanec recepce hostu kartu od pokoje a vstupu do ubytovacího zařízení. Kartu od ubytovacího zařízení nosí host po dobu pobytu stále sebou a na požádání recepce je povinen ji předložit.

1.4. Hosté ubytovacího zařízení užívají pokoj po dobu, která je sjednána při objednávce pobytu. V den nástupu od 14 hodin a v den ukončení do 10 hodin. Jiný počátek je možný na základě dohody s recepcí. Kartu od pokoje host odevzdá na recepci při odjezdu a zaplatí účet za hotelové služby.


II.                   

2.1. V recepci jsou hostům poskytovány veškeré informace spojené s pobytem a poskytovanými službami. Hosté zde rovněž sdělují své připomínky, doporučení a žádosti.

2.2. Zjistí-li host, že ubytovací nebo ostatní služby neodpovídají smluvním podmínkám, má právo tyto služby reklamovat. Reklamaci je třeba uplatnit na recepci a to bez zbytečného odkladu.


III.

3.1. V ubytovacím zařízení není dovoleno kouření. Nedodržení tohoto ustanovení je považováno za porušení povinnosti hosta a je účtován poplatek za mimořádný úklid pokoje v hodnotě 500 Kč.

3.2. Návštěvy hostů na pokojích je nutno ohlásit předem v recepci a uskutečňují se ve veřejných prostorech ubytovacího zařízení.

3.3. Na pokojích není z požárních a bezpečnostních důvodů povoleno používat vlastní elektrické spotřebiče kromě spotřebičů k osobní hygieně.

3.4. Bez souhlasu pracovníka recepce není host oprávněn přemísťovat zařízení pokojů nebo provádět zásahy do vnitřních instalací. Do pokojů není povoleno vnášet objemné sportovní nářadí a předměty.

3.5. Vstup se zvířaty není do ubytovacího zařízení povolen bez předchozí domluvy. Pro ubytování domácích mazlíčků jsou vyhrazeny pouze některé pokoje a je zpoplatněno, proto je nutné se o tomto informovat předem.

3.6. Hosté jsou povinni dbát o to, aby nezletilé děti nebyly ponechány bez dozoru dospělých.

3.7. Od 22.00 hodin do 6.00 hodin je v ubytovacím zařízení noční klid. Jeho dodržování je závazné.

3.8. Před každým odchodem z pokoje je host povinen uzavřít okna, vodovodní uzávěry v koupelnách, zhasnout světla a uzamknout pokoj. Kartu od pokoje odevzdá host na recepci. Host odpovídá za předanou kartu, nevynáší ji z budovy ubytovacího zařízení a pokoj v době svého odpočinku a spánku uzamyká. Při ztrátě karty uhradí host náklady na pořízení kopie 150 Kč / ks.

3.9. Snídaně jsou zajištěny v Restauraci u Mlynáře od 8.00 hodin do 10.00 hodin. Příchod na snídaně je možný nejpozději v 9.45 hodin.

3.10. Host má právo užívat veškeré společné prostory ubytovacího zařízení a využívat další služby, které ubytovací zařízení poskytuje.


IV.

4.1. Ubytovací zařízení odpovídá hostům za škody na jejich věcech vnesených do pokojů podle obecně platných právních předpisů.

4.2. Zařízení ubytovací části, vypůjčené a předané věci užívá host řádným a šetrným způsobem. Způsobí-li na majetku zařízení škodu poškozením zařízení nebo ztrátou věci, odpovídá za ni a uhradí ji ve skutečné výši.

4.3. V případě požáru opustí host ubytovací zařízení označenými únikovými cestami.

4.4. Nesouhlasí-li host s ubytovacím řádem, mají právo obě strany odstoupit od ubytovací smlouvy.  Ubytovací zařízení má dále právo od smlouvy odstoupit v případech, kdy host i přes upozornění porušuje své povinnosti a nedodržuje ustanovení tohoto řádu.

                                                                                                          Marcela Koudelová

                                                                                                    vedoucí ubytovacího zařízení

Created in ARSYline.cz

Upozornění
Zavřít