9. 2. - 9. 2.2012

O Janu Havlíčkovi

Rod Havlíčků pocházel ze zahradnické usedlosti č.p. 47 ve Starých Mokrých Lazcích. Tam se také narodil 15. 1. 1846 Jan Havlíček v rodině Barto­loměje Havlíčka (*1807) a jeho manželky Kateřiny (* 1810), dcery Karla Jaros-chka, zahradníka taktéž ve Starých Mokrých Lazcích, kteří byli sezdáni 10.8. 1830.

Jan Havlíček starší se poměrně brzy - 9.6. 1868 - oženil s Mag­dalenou (*22.7. 1848), dcerou Johana Komara, sedláka ve Starých Mokrých Lazcích č.p. 41, a jeho ženy Kateřiny, roz. Bluchové ze Štítiny.

Dne 27.10. 1870 se novomanželům naro­dil prvorozený syn Jan a po­tom dětí přibývalo. Havlíčkovi se pro zlepšení životní úrovně rozhodli v r. 1890 pronajmout si mlýn ve Lhotě u Opavy od stavitele Franze Jurečky a jeho ženy Marie z Ostravy-Třebo-vic, kteří se právě stali novými vlastníky mlýna i se selskou usedlostí č.p. 1. A 29.7. 1893 Havlíčkovi mlýn po dobrých zkušenostech odkoupili.

u slamy text 04Je­jich syn, již zmíněný Jan Hav­líček, se sice vyučil mlynářské­mu řemeslu, ale potom půso­bil jako hostinský v blízkém Martinové, kde se 12.2. 1895 oženil a založil rodinu s Marií (*3.9. 1874), dcerou hutníka Josefa Husara z Moravské Os­travy a jeho manželky Rozá-lie, roz. Slavíkové. Na svět spo-1 lu přivedli v Martinově dceru Boženu (*16.12. 1896) a syna Jana (*12.7. 1903). Další dvě děti, Ludvík (*16.8. 1905) a Ladislav (*14.12. 1906), se jim narodily již ve mlýně v Lhotě u Opavy, který na základě od­stupní smlouvy č. 3986 z 24.7. 1905 získali i se selskou used­lostí č.p. 1 od rodičů.

Starý doškový mlýn následujícího roku zbourali a postavili nový zděný mlýn. V r. 1911 mlýn zdvihli o patro a přistavěli obytnou budovu, v r. 1913 mís­to vodního kola postavili tur­bínu a zřídili elektrické osvět­lení nejen pro mlýn, ale také pro lhoteckou školu, hosti­nec, nádraží a dalších pět cha­lup. Na základě žádosti Jana Havlíčka z 27.2. 1914 byla jeho mlynářská živnost zapsána do obchodního rejstříku jako fir­ma jednotlivce pod názvem J. Havlíček, umělý válcový mlýn, Lhota.

Jan Havlíček byl uzná­vaným podnikatelem, působil až do r. 1927 jako starosta Lhoty, v této funkci se zaslou­žil o zřízení tamní školy a v r. 1921 také železniční zastávky.

Firm. 1774/35/A 11 - 139. Uve­dená firma měla tedy od to­hoto data již tři odštěpné zá­vody, ve Lhotě, Smolkově a Chabičově. K 31.12. 1937 se úspěšný podnikatel Jan Hav­líček vzdal pro stáří dalšího provozování mlynářské živ­nosti. Firmu po něm převzal jeho syn Ladislav Havlíček (* 14.12. 1906). Ten však z ní vytvořil s prokuristou Emanu­elem Hradským veřejnou ob­chodní společnost s názvem Havlíčkovy mlýny Hlučín, Hav­líček a Hradský, a takto byla zapsána 3.1. 1938 do firemní­ho rejstříku pod zn. Firm. 13/ 38/A VII - 238/2, zatímco pů­vodní znění názvu bylo z rejst­říku vymazáno.

PhDr. Josef Gebauer

Created in ARSYline.cz

Upozornění
Zavřít