10. 2.2012

Mlýny od Hájeckého cukrovaru

V katastru obce Chabičov nechali její majitelé Donátové z Velké Polomi někdy ve 14. století postavit vodní mlýn s jezem a mlýnským náhonem. Polovinu tohoto mlýna pak v r. 1404 darovali bratři Mikuláš a Žibřid Donátové své sestře Kateřině, která vstoupila do kláštera klarisek v Opavě a sta­la se jeho abatyší. Jako v mno­ha jiných případech klarisky také chabičovský mlýn později uzurpovaly celý a držely až do zrušení konventu.

Celé toto třísetleté období je naplněno spory klarisek o jejich maje­tek a příjmy z něho. Mlýn po­tom získala mlynářská rodina Blažejů, která se do Chabičova přistěhovala z Pruska, ze sousedícího Dolního Benešo­va.

Ta přebudovala celý pů­vodně dřevěný mlýn na zdě­ný. Nutno poznamenat, že mlynář Karel Blažej se prosla­vil jako vlastenec a spoluorga­nizátor 1. tábora lidu na Ost­ré hůrce v r. 1869. Po velkých povodních pro velké náklady spojené s údržbou a opravou jezu, strouhy a mlýna rodina Blažejů celou mlýnskou nemo­vitost i s 38 ha pozemků pro­dala v r. 1885 hájeckému cuk­rovaru, který v letech 1858-1859 postavil a dále provozo­val báňský inženýr Jan Jindřich Gold z Moravské Ostravy (1815-1872). Cukrovar v r. 1890 nechal k mlýnu přista­vět vodní elektrárnu dodáva­jící proud pro oba výrobní ob­jekty. Chabičovský mlýn v r. 1935 získal od Rolnického akciového cukrovaru úspěšný podnikatel Jan Havlíček. Po 2. světové válce převzaly mlýn Se­veromoravské drůbežářské závody a zřídily v něm poráž­ku drůbeže.

Smolkovský Kropšův mlýnTaké mlýn ve Smolkově měl obdobný osud. První zmínka o obci Smolkov pochází z r. 1377 a snad od prvopočátku byla sídlem samostatného stat­ku s tvrzí, později přestavěnou na zámek, a již výše zmíněnou obcí Lhotou. K nejvýznam­nějším majitelům smolkovské; ho statku náleželi v 1. 1473-1528 páni z Bítova, v letech 1560-1710 Tvorkovští z Kra­vař a od r. 1710 Lichnovští z Voštic. Smolkovský vodní mlýn, zmiňovaný v historic­kých pramenech již v r. 1433, byl spojen vždy s vrchnosten­ským dvorem a zámkem. Byl o dvou složeních s vlastním mlýnským náhonem napoje­ným na jez společný i pro mlýn v Donítn Benešově. Z jeho známých mlynářů sluší připo­menout Leopolda Moritze (1789), Jakuba Melzcra (1820) a Františka Kropše (1900), jehož manželka po ovdovění prodala mlýn hájeckému cuk­rovaru. V r. 1922 byla u smol-kovského mlýna zřízena vod­ní turbína, která dodávala elek­trický proud i pro zámek a několik smolkovských domů. V r. 1935 získal mlýn již zmí­něný Jan Havlíček.

Created in ARSYline.cz

Upozornění
Zavřít