Pravidla členství v klubu

Každý člen se s nimi před vstupem seznámí. Dodržování PRAVIDEL ČLENSTVÍ A PROVOZNÍHO ŘÁDU je základním předpokladem fungování klubu.

Pravidla specifikují

Možnost vzniku členství

 • Noví zájemci o členství v jezdeckém oddílu bez základních zkušeností s prací kolem koní a ježděním jsou povinni nejprve absolvovat odpovídající plně hrazený jezdecký kurz.
 • Zájemci, kteří během 2měsíční zkušební doby prokážou alespoň základní znalosti a zkušenosti, mohou být přijati bez výše uvedené povinnosti.
 • Jezdecké hodiny - rozdělení do jezdeckých hodin podle jezdecké úrovně a časových možností (hobby jezdci x sportovní družstvo)
 • Placení příspěvků
  • členský příspěvek 1000 Kč / rok
  • jezdecký poplatek 300 Kč / měsíc
 • Příspěvky se platí jednorázově, vždy na následující rok dopředu. Měsíční jezdecký poplatek v hodnotě 300 Kč je splatný vždy před započetím období. Aktivní členové mají tímto právo na min. 3 intenzivní jezdecké výcviky v daném měsíci. Členu, který závažným způsobem poruší PRAVIDLA ČLENSTVÍ, může být členství pozastaveno nebo ukončeno. Člen, který má pozastaveno členství, zůstává členem, ale nemůže využívat výhody vyplývající z členství (např. ježdění, trénink, účast na závodech pod hlavičkou JK apod.).
 • Členství zaniká odhláškou, vyloučením, úmrtím nebo dohodou obou stran. Zánikem členství nevzniká nárok na vrácení příspěvků nebo jejich části. Z titulu členství v jezdeckém oddíle nevzniká členovi právo na majetkový podíl a tudíž na jakékoliv finanční vyrovnání.
 • Na doporučení členů může být sjednáno tzv. čestné členství s fyzickou, případně právnickou osobou, která významně přispěje nebo přispívá klubu např. získáním sponzora nebo se jím sama stane, podílí se na vedení, výcviku, administrativě, propagaci, organizaci soutěží atd.
 • O čestném členství rozhoduje představenstvo JK.

Účast na závodech

 • Jezdec (účastník závodů) se podílí na financování dopravy na závody a každý si rovněž sám hradí startovné. 
 • Částka k úhradě startovného se předá s předstihem vedoucímu ekipy. Jezdec má právo na případné výhry ze závodů. 
 • Každý jezdec si dopředu domluví vodiče a ošetřovatele koně!

Víkendové a sváteční služby

 • K povinnostem každého řádného člena jezdeckého oddílu patří pravidelná účast na službách. 
 • Rozepisovat se na služby je třeba vždy dle aktuální potřeby, rovnoměrně a hlavně vždy s dostatečným předstihem. 
 • V případě, že tato povinnost nemůže být splněna, je nutno se řádně omluvit a sjednat ZÁSTUP! 
 • Vedoucí služby musí být osoba starší 18-ti let, která má dostatek zkušeností s prací kolem koní a je seznámena se všemi pravidly a provozním řádem areálu. 
 • Vedoucí služby zodpovídá za řádný průběh služby, tzn. příprava krmení a krmení koní dle platného rozpisu, místování, případná ošetření, podávání léků, vitamínů, popř. jiných ordinovaných přípravků, sledování zdravotního stavu a celkové zdravotní kondice zvířat, pohybování ve výběhu, zajištění plnění stanoveného tréninkového plánu apod. 
 • Vedoucí službyJ je zodpovědný za dodržování všech předpisů a nařízení, za čistotu a pořádek kolem koní, jezdeckých potřeb a pomůcek, kolem stáje a vůbec celého areálu (výběhy, jízdárna, sedlovna, šatna, WC a umývárna, vstupní prostory, atd. 
 • Vedoucí služby má povinnost okamžitě hlásit všechny zjištěné závady či problémy vedoucímu jezdeckého areálu, to samozřejmě platí také pro všechny případné zdravotní problémy či úrazy lidí i koní. 
 • Vedoucí služby při odchodu zodpovídá za uzamčení a zabezpečení areálu, vypnutí všech elektrospotřebičů, topení, apod. 
 • Nutností je řádné předávání služeb a vedení JÍZDÁRENSKÉ KNIHY. 
 • Neplnění těchto základních členských povinností může být vedením JEZDECKÉHO KLUBU sankcionováno omezením členských práv.

Služba u koní

 • Dopoledne 7 - 11 hod. ošetřovatelská práce kolem koní (1 osoba).
 • Odpoledne 2 hod. práce/1 osoba (zavedení koní do boxů, večerní ošetření, krmení, vybírání kobyláků do rohu boxu pokud jsou koně doma).
 • Večerní krmení 18 - 19 hod. dle režimu dne a domluvy (letní x zimní provoz,...).
 • Pokud je na službě více lidí, je třeba si hodiny rozdělit dle domluvy. Za dopolední práci se dělí 4 hodiny, za odpoledne 2 hodiny.
 • K náplni služby patří také údržba pastvin a obstarání ostatních zvířat (ovce, kozy).
 • Ošetřovatelská práce je finančně hodnocena částkou 50 Kč/hod. Členové mají právo žádat hotovost či si mohou našetřené peníze projezdit v rámci jezdeckého výcviku na klubových koních. Členům se jezdecký výcvik účtuje částkou 100 Kč/hod.

Brigády a další akce klubu

 • Účastnit se akcí, jejichž pořadatelem či spolupořadatelem je JK, rovněž patří k členským povinnostem.
 • Pomoc se hodnotí stejně jako víkendové a sváteční služby, tzn. 50 Kč/hod..
 • Při řádném plnění všech členských povinností, získává každý člen jezdeckého oddílu právo účastnit se pravidelného jezdeckého výcviku dle svých časových možností a jezdeckých schopností. 
 • Zvlášť nadaným jedincům bude umožněna speciální sportovní příprava a zajištěny podmínky pro absolvování ZZJV, získání jezdecké licence, umožnění případného rozšiřování odborné kvalifikace, účast na závodech či event. 20% sleva na ustájení vlastního koně.

Prohlášení o proškolení

 • Svým podpisem (u osob do 18-ti let podpisem zákonného zástupce) stvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s bezpečnostními a etickými podmínkami provozu jezdeckého střediska i Provozním řádem.
 • Zavazuji se respektovat pokyny cvičitele či jiné pověřené odpovědné osoby jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.
 • Prohlašuji, že jsem si vědom(a) rizika, které s sebou pobyt u koní a jezdecký výcvik nese a nabízené služby jezdeckého střediska využívám na vlastní nebezpečí.
 • Beru na vědomí poučení o nutnosti řádného očkování proti tetanu dle platného očkovacího kalendáře.
 • Prohlášení o proškolení je součástí přílohy ke stažení.

Created in ARSYline.cz

Warning
Close